" Szent Lázár " Kft Kaposvár, Bem u. 2. ( Füredi utca - Bem utca sarok ) - Somogyjád, Fő u. 91. ( székelykapu ) Halálesetkor azonnal hívható: +36 30 3362-489

Lázár feltámasztása

Caravaggio - Lázár feltámasztása 1608-1609 olaj, vászon (Nemzeti Múzeum, Messina)

 • 1 Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában volt egy beteg, Lázár.
 • 2 Ez a Mária kente meg az Urat olajjal és törölte meg a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg.
 • 3 A nővérek megüzenték neki: "Uram, akit szeretsz, beteg."
 • 4 Ennek hallatára Jézus azt mondta: "Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségére lesz, hogy megdicsőüljön általa az Isten Fia."
 • 5 Jézus szerette Mártát, a nővérét (Máriát) és Lázárt.
 • 6 Amikor meghallotta, hogy beteg, két napig még ott maradt, ahol volt,
 • 7 s akkor szólt a tanítványoknak: "Menjünk vissza Júdeába!"
 • 8 "Mester - felelték a tanítványok -, most akartak ott megkövezni a zsidók és újra odamész?"
 • 9 Jézus így válaszolt: "Nem tizenkét órája van a napnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát.
 • 10 Aki azonban éjszaka jár, megbotlik, mert nincs világossága."
 • 11 Aztán így folytatta: "Barátunk, Lázár elaludt, de elmegyek és fölébresztem."
 • 12 "Uram, ha alszik, akkor meggyógyul" - felelték a tanítványok.
 • 13 Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt hitték, hogy alvásáról beszélt.
 • 14 Ezért Jézus világosan megmondta nekik: "Lázár meghalt.
 • 15 Miattatok örülök, hogy nem voltam ott, hogy higgyetek. De most menjünk el hozzá!"
 • 16 Tamás, akit melléknevén Didimusznak hívtak, így szólt a többi tanítványhoz: "Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!"
 • 17 Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban volt.
 • 18 Betánia Jeruzsálem közelében feküdt, mintegy tizenöt stádiumnyira.
 • 19 Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy testvérük miatt vigasztalják őket.
 • 20 Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett, Mária pedig otthon maradt.
 • 21 "Uram - szólította meg Márta Jézust -, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem.
 • 22 De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked."
 • 23 Jézus megnyugtatta: "Feltámad testvéred."
 • 24 "Tudom, hogy feltámad - mondta Márta -, majd a feltámadáskor, az utolsó napon."
 • 25 Jézus így folytatta: "Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.
 • 26 Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?"
 • 27 "Igen, Uram - felelte -, hiszem, hogy Te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön."
 • 28 E szavakkal elment és hívta nővérét, Máriát. Halkan szólt neki: "Itt a Mester és hívat."
 • 29 Ennek hallatára (Mária) gyorsan fölkelt és odasietett hozzá.
 • 30 Mert Jézus még nem ért le a faluba, hanem ott volt, ahol Mária találkozott vele.
 • 31 Amikor a zsidók, akik ott maradtak vele a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária gyorsan feláll és elsiet, utánamentek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy sírni.
 • 32 Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta, e szavakkal borult a lába elé: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem."
 • 33 Amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült.
 • 34 "Hova tettétek?" - kérdezte megindultan. "Gyere, Uram - felelték -, és nézd meg!"
 • 35 Jézus könnyekre fakadt.
 • 36 Erre a zsidók megjegyezték: "Nézzétek, mennyire szerette!"
 • 37 Némelyek azonban így vélekedtek: "Ha a vaknak vissza tudta adni a szeme világát, azt nem tudta volna megakadályozni, hogy ne haljon meg?"
 • 38 Jézus szíve mélyéig megrendült, s odament a sírhoz, amely egy kővel eltorlaszolt barlang volt.
 • 39 "Hengerítsétek el a követ!" - szólt Jézus. De Márta, az elhunyt nővére tiltakozott: "Uram, már szaga van, hiszen negyednapos."
 • 40 Jézus így felelt: "Nemde azt mondtam: ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?"
 • 41 Erre elhengerítették a követ, Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: "Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál.
 • 42 Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem."
 • 43 E szavak után hangosan beszólt: "Lázár, jöjj ki!"
 • 44 S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. Jézus szólt nekik: "Oldjátok fel, hogy tudjon járni."
 • 45 A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne.
 • 46 Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és hírül vitték, amit Jézus tett.
 • 47 Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és megkérdezték: "Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz.
 • 48 Ha tovább tűrjük, mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket is, népünket is."
 • 49 Egyikük, Kaifás, aki abban az évben a főpap volt, így vélekedett: "Nem értitek a dolgot!
 • 50 Nem fogjátok fel, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon."
 • 51 De ezt nem magától mondta, hanem mint főpap megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért,
 • 52 s nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.
 • 53 Ettől a naptól eltökélt szándékuk volt, hogy megölik.
 • 54 Jézus ezért nem járt többé nyíltan a zsidók között, hanem visszavonult a puszta szélén fekvő egyik városba, Efraimba, és ott tartózkodott tanítványaival.

Vissza az előző oldalra